20-vuotta Percoasemamittauksia Suomessa

Kuluvana vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta, kun ensimmäinen Percoasema asennettiin Roadscannersin toimesta maantielle 9421 Rovaniemen Koskenkylään. Kaluston on suunnitellut ja valmistanut Tiit Plakk virolaisesta Adek OU:sta. Asennus tehtiin osittain EU:n rahoittaman ROADEX-projektin tutkimusten yhteydessä ja tavoitteena oli mitata tierakenteen ja pohjamaan kosteuden sekä mekaanisten ominaisuuksien vaihteluita eri vuodenaikoina. Erityinen kiinnostuksen kohde oli kosteusvaihteluiden kehitys keväällä roudan sulaessa, koska tiedettiin, että noin 80% kaikista teiden päällystevaurioista syntyy lyhyenä aikana keväällä kun routa sulaa. Perinteisesti tätä aikaa on kutsuttu Suomessa kelirikkokaudeksi.

Vuodenaikaisvaihteluita seurattiin mittaamalla eri syvyyksille asennetuilla antureilla materiaalien dielektrisyyttä, sähköjohtokykyä sekä lämpötilaa. Näitä tuloksia analysoimalla voitiin arvioida materiaalien vesipitoisuutta ja deformaatioherkkyyttä sekä arvioida esimerkiksi kehittyykö jollekin syvyydelle talven aikana jäälinssejä vai onko materiaali massiivisessa jäässä. Tutkimukset tehtiin läheisessä yhteistyössä Tampereen Teknillisen Korkeakoulun tutkimusryhmän kanssa ja tällöin voitiin seurata myös raskaiden ajoneuvojen vaikutusta materiaalien muodonmuutosominaisuuksiin. Jo ensimmäisinä vuosina havaittiin, että keväällä roudan sulamisen aikaan korkean vesipitoisuuden omaavat materiaalit eivät käyttäydy täysin elastisesti, vaan voi kestää pitkään ennen kuin tierakenne toipuu raskaan rekan ylityksestä.

Rovaniemen Koskenkylän aseman lupaavien tulosten rohkaisemana vastaavia asemia asennettiin muualle sorateille ja päällystetyille teille eri puolille Suomea sekä Ruotsiin ja Skotlantiin, jolloin erilaisten teiden vuodenaikaisvaihteluista Euroopan pohjoisilla alueilla saatiin kattavampi kuva.  Näiden tutkimusten keskeisiä tuloksia raportoitiin ROADEX-projektin raportissa Managing Spring Thaw Weakening on Low Volume Roads   https://www.roadex.org/wp-content/uploads/2014/01/2_3-Spring_Thaw_Weakening_l.pdf

ROADEX-projektin jälkeen Percoasemia on käytetty routa- ja kelirikkoseurannassa Lapin ja Keski-Suomen ELY-keskusten alueilla. Tämän tekniikan etuna perinteisiin lämpötilamittauksiin perustuvissa routaseurannassa on se, että lämpötilan lisäksi tuloksista nähdään kuinka märkiä ja deformaatioherkkiä tien eri rakenteet, kun lämpötilaseurannan avulla voidaan vain päätellä, onko materiaali sula. Kuitenkin jo nyt tiedetään, että 0oC yläpuolella olevissa lämpötiloissa voi rakenteessa vielä olla jäätä.

Routa- ja kelirikkoseurannan lisäksi Percoasemien mittausteknikkaa on hyödynnetty useissa tutkimuksissa, joissa on selvitetty erilaisten raskaiden HCT-rekkojen kuormitusvaikutusta tierakenteisiin. Näitä tutkimuksia on tehty yhteistyössä nykyisen Tampereen Yliopiston Terra-tutkimusyksikön kanssa. Lisäksi kaksi Percoasemaa on asennettu Muonioon vt21-älytietutkimuskohteelle, jossa ne tuottavat tukevia mittaustuloksia siirtymä, venymä ja jännitystilamittauksille.

Jatkossa Percoasemien käyttöä on tarkoitus laajentaa myös luiskien stabiliteettiseurantaa, jolloin kosteusmittausten lisäksi inklinometrillä mitataan siirtymiä samassa rakenteessa. Digitalisaation myötä laitteistojen hinnat ovat myös pudonneet.

Percoasema data kuvaajana

Kuvateksti: Kittilän Percoaseman tulokset vaikeana kelirikkokeväänä 2018 kun tien pinnan vesipitoisuus (dielektrisyysarvot) olivat yli hälytysrajan lähes kuukauden ajan huhti-toukokuussa

Percoasema Muoniossa

Kuvateksti: Percoasema Muoniossa

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com