Digitaalinen kaksonen – Roadscanners edelläkävijänä tierakenteiden mallintamisessa

Roadscannersin 3D-maatutkaus, laserkeilaus ja muut mittausmenetelmät mahdollistavat tierakenteen digitaalisen kaksosen mallintamisen. Tämän avulla tieverkon ongelmakohtien, kuten nopeasti urautuvien jaksojen syyt ja selittävät tekijät voidaan analysoida tarkasti. Mallintamisessa yhdistetään pinnanalaiset, maatutka-aineistosta tulkitut rakennetiedot laserkeilaimella mitattuun tienpinnan ja sen ympäristön muotoon. Kun rakenteesta on malli, voidaan korjaustoimenpiteet tehdä oikein ja myös hoidon toimenpiteillä jopa ennakoivasti huolehtia kohteen mahdollisista erityistarpeista esimerkiksi kuivatuksen osalta.

Roadscanners tekee tieverkon mittauksia Doctor Survey Van (RDSV) -mittausajoneuvolla, johon on asennettu laserkeilain, 3D-kiihtyvyysanturi epätasaisuuden mittaamiseen, kaksi videokameraa kuvaamaan sekä tien pintaa että ojaa ja sen ympäristöä, sekä GPS + inertiayksikkö (IMU) tarkkaan paikantamiseen. Maatutkalaitteistona voidaan käyttää perinteisen 2D-laitteiston ohella 3D-maatutkaa. 3D-maatutka-antenni mahdollistaa tien rakennekerrosten selvittämisen lähes kahden metrin leveydeltä ja jo muutamalla mittauslinjalla voidaan kattaa tie koko leveydeltään.

Yleisesti maatutka-aineistosta erottuvat tierakenteen erilaiset materiaalirajapinnat, kuten päällysteen alapinta, erilaisten murskeiden rajapinnat ja tierakenteen alapinnan raja pohjamaahan. Kun maatutkaus tehdään 3D-maatutkalla, jolla saadaan mitattua useita rinnakkaisia pituussuuntaisia linjoja kerralla, pystytään helposti saamaan aikaan laaja poikkileikkauksen suuntainen maatutka-aineisto, jolla voidaan kattaa jopa koko tien leveys. Laserkeilainaineistosta puolestaan voidaan laskea useita parametreja tien poikkileikkauksesta ja ympäristöstä: mm. tien urasyvyydet ja urien muoto, tien pinnan sivukaltevuudet, sivuojien syvyys suhteessa tien pintaan sekä ojien luiskakaltevuudet.

3D-maatutkaus antaa hyvää lisätietoa tien rakennekerroksista, erityisesti ongelmallisilla kohdilla. Aineiston yhdistäminen laserkeilaimella mitattuun poikkileikkaukseen antaa erittäin hyvän visuaalisen kuvan tien muodosta ja todellisista pinnan alla olevista kerroksista sekä mahdollisista muodonmuutoksista. Erityisesti vanhoilla teillä tien rakenteessa saattaa olla muutoksia poikkisuunnassa tien leventämisten tai vaiheittaisen rakentamisen jäljiltä.

Digital Twin

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com