RDMC- tekniikka sorateiden kunnon mittauksiin ja seurantaan

Suurin osa Suomen 450 000 km pituisesta tieverkosta on yleisiä sorateitä, yksityisteitä tai metsäautoteitä. Näitä sorapintaisia teitä voidaan perustellusti pitää elinkeinoelämämme kannalta kriittisenä hiussuonistona. Näitä teitä ei ole kuitenkaan riittävästi arvostettu, mikä näkyy niiden kunnossa.

Vuodesta 1998 lähtien Pohjois-Euroopassa on ollut käynnissä ROADEX-projekti, jonka yhteydessä on tehty paljon sorateiden kunnonhallintaan liittyvää kehitystyötä. Tässä työssä Roadscanners on ollut mukana koko projektin ajan. Vuoden 2023 alussa ROADEX julkaisi myös sähköisen eLearning koulutuspaketin sora- ja metsäautoteistä, joka löytyy linkistä. Pakettiin on kerätty sora- ja metsäautoteiden kunnossapidon kannalta olennainen perustieto ja esitelty myös uusia tutkimusmenetelmiä.

Perinteisesti yksi suurimmista ongelmista sorateiden kunnossapitoon liittyen on ollut se, että niiltä ei ole ollut saatavissa objektiivisiin mittauksiin perustuvaa kuntotietoa. Sen sijaan kuntoa on seurattu silmämääräisesti ja puutteisiin on reagoitu vasta sen jälkeen, kun vakavia puutteita on havaittu. Tämä on johtanut usein esimerkiksi siihen, että samoja ongelmakohteita on käyty lanaamassa tai höyläämässä vuodesta toiseen, kun ei ole ollut tietoa ongelmien toistuvuudesta.

Digitalisaation, sensoriteknologian, paikannusteknologian sekä tietoliikenneyhteyksien nopean kehityksen ansiosta tilanne on kuitenkin muuttumassa. Viime aikoina teiden pintakunnon ja palvelutason seuraaminen on tullut mahdolliseksi jopa reaaliaikaisesti. Roadscanners Oy:n ratkaisu tähän haasteeseen on RDMC- (Road Doctor Maintenance Controller) menetelmä, jossa sorateiden, mutta myös päällystettyjen teiden, pintakuntoa monitoroidaan kiihtyvyysanturin ja digitaalikameran avulla. Mittaukset paikannetaan GPS:n avulla. Tulokset siirtyvät automaattisesti pilvipalveluun, jossa ne ovat heti nähtävissä. Mittaus tapahtuu niin halutessa täysin automaattisesti eikä ajoneuvon kuljettajan tarvitse puuttua siihen. Kaluston asentaminen eri autoihin on nopeaa eikä vaadi erityisosaamista.

Roadscanners Oy on kehittänyt RDMC-konseptia pääosin omissa projekteissaan ja vuodesta 2021 pilottialueilla yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Tavoitteena on ollut tuottaa hoidon urakka-alueiden tieverkoilta reaaliaikaista ja objektiivista tilannekuvaa, joka palvelee sorateiden ja päällystettyjen teiden päivittäistä kunnossapitoa. Kalusto on asennettu maanteiden hoidon projektipäälliköiden ajoneuvoihin, joissa ne mittaavat teiden kuntoa urakan muun päivittäisen seurannan yhteydessä. RDMC-ajoneuvon sensoreilla mitataan eri vuodenaikoina sorateiden kokonaisepätasaisuutta, mutta samalla pyritään kuvaamaan esimerkiksi ”pyykkilautaa”, reikiä, routaheittoja sekä sivukaltevuutta ja sen nopeita muutoksia. Järjestelmään kuuluu halutessaan myös laserkeilain, jolla mitataan uraisuutta ja esimerkiksi reunapalletta.

Kokemukset laitteiston käytöstä ovat olleet erittäin lupaavia. Mittausten perusteella tiestöltä on voitu osoittaa mittauksiin perustuen toistuvat ongelmalliset soratiekohteet. Kokemuksina on saatu myös maailmanlaajuisesti ainutlaatuista mittaustietoa sorateiden tasaisuuden vaihteluista eri vuodenaikoina.

Automaattista reaaliaikaista sorateiden RDMC-mittausta voidaan käyttää rutiininomaisissa urakoiden seurannoissa tai esimerkiksi vuosittaisessa yksityisteiden kunnon kartoituksessa ja seurannassa. Tekniikalla on useita etuja verrattuna silmämääräisiin ja muistinvaraisiin havaintoihin:

  • Kaikki tiedot tallennetaan ajon aikana automaattisesti pilvipalveluun koordinaatteineen, joten erilliselle tallennusnapin painamiselle ei ole tarvetta.
  • Mitatut, objektiiviset tulokset tien kunnosta mahdollistavat urakoitsijan päivittäisen seurannan vertailun erityisesti sorateillä, mutta myös päällystetyillä teillä.
  • Mittauksia voidaan tehdä kaikkina vuodenaikoina, myös talviolosuhteissa.
  • Yksityisteillä voidaan seurata teiden kunnon kehitystä pitkällä aikavälillä. Samalla nähdään ovatko ongelmakohteet aina samoissa paikoissa, jolloin korjaaminen on helpompaa ja halvempaa.
  • Järjestelmän avulla voidaan mitata jopa pieniä muutoksia kunnostustöiden jälkeen ja tuoda esiin mahdollisia ongelmia kohteen takuuajan aikana. Menetelmä mahdollistaa myös oppimiskokemuksen erityyppisten korjaustoimenpiteiden toimivuudesta.
  • Päivittäisen kunnossapidon urakoitsijoille voidaan antaa palautetta objektiivisten tutkimustietojen perusteella.
  • Yksityisteiden tiekunnille ja tienkäyttäjille voidaan osoittaa tien todellinen kunto tiettynä ajankohtana. Palautteeseen on helpompi vastata ja reagoida, kun uusimmat tulokset ja valokuvat tietyistä tieosuuksista ovat nähtävissä tietokoneen tai matkapuhelimen näytöltä.

Järjestelmän etuina ovat myös kohtuullinen kustannusrakenne sekä helppokäyttöisyys, sillä mittaaminen tapahtuu muun ajon yhteydessä.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Annele Matintupa GSM 040 154 4011

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com