Road Doctor® 3

  • Insinöörin, geofyysikon ja geologin työkalu, jolla käsitellään erittäin laajoja pinnasta ja pinnan alta mitattuja aineistoja
  • On suunniteltu erityisesti pitkäjänteiseen infran tutkimukseen ja kunnon hallintaan
  • On ainutlaatuinen ja tehokas ohjelmisto pinnan ja pinnan alaisen datan yhtäaikaiseen analysointiin
  • Ohjelmalla voidaan yhdistää ja visualisoida useaa tietolähdettä ja dataa monimuuttuja-analyysin tekemiseksi
  • Erinomainen työkalu tulosten esittämiseen visuaalisella ja informatiivisella tavalla
  • Skaalautuva ja yhteensopiva – sisältää tuen erittäin monelle mittauslaitteelle ja dataformaatille. Mikäli jokin puuttuu – se voidaan lisätä
  • Perusohjelmaa voidaan täydentää 6 moduulilla, jotka on suunniteltu teiden, katujen, lentokenttien, siltojen ja geologisten kohteiden tutkimukseen
  • Pohjautuu 64-bittiseen moniprosessori ympäristöön, jonka avulla saadaan koko tietokoneen laskentateho ja muisti käyttöön, mikä mahdollistaa sujuvat pistepilvi ja 3D GPR -näkymät
  • Tulokset voidaan esittää myös Road Doctor® Viewer -ohjelmalla (ilmainen) ja Road Data Center -verkkopalvelussa

Road Doctor® 3 CORE -ominaisuudet

Road Doctor® -ohjelman ”CORE” eli perusversio sopii työkaluksi mm. insinööreille, geofyysikoille tai geologeille.

Monille käyttäjille jo ”CORE”-perusversio voi olla riittävän tehokas työkalu monimenetelmäanalyysin käytön aloittamiseen ja tekemiseen. CORE-versiolla voi linkittää miltei kaikki ohjelman tukemat dataformaatit ja tehdä manuaalista data-analyysiä sekä digitointia. Ohjelman avulla voi yhdistää samaan synkronoituun näkymään mm. maatutka-, kartta-, pistepilvi-, video-, 360 video-, kairausnäyte-, pudotuspainolaite-, profilometri- ja tietokantatietoja.

CORE-versiossa on hyvät työkalut esimerkiksi väyläomaisuuden hallinnoijille tai omistajille, joille voidaan luoda ennalta määritettyjä näkymiä ja tuloksia. Näiden avulla voidaan tehdä tärkeitä mittaustuloksiin perustuvia väyläomaisuuden hallinnan päätöksiä.

Esimerkkejä näkymistä

Road Doctor -käyttöliittymä: Help ja video

Käyttöliittymäkuva esittää useiden synkronoitujen videoiden ja datanäkymien yhtäaikaista käyttöä. Työkalupalkki näyttää aktivoidut painikkeet. Datan ja videoiden näytölle tuomisen jälkeen näkymät on yhdistetty toisiinsa painikkeella ”Link Views” ja järjestetty automaattisesti painamalla ”Arrange Linked Views” painiketta. ”Link Video functions” painikkeella asetetaan eri videoiden käynnistys ja pysäytys toimimaan samanaikaisesti. Näkymän tallennuksen, poiston ja uudelleen latauksen jälkeen näkymän asetukset ovat kuten olivat tallennettaessa. Laserista laskettu uradata on esitetty laserin heijastusintensiteetti datan päällä. Maatutkadata on omassa ali-ikkunassaan. F1-painike on tuonut Road Doctor® Help -tekstin näytölle.

Road Doctor® on tehokas työkalu maatutkadatan (GPR) käsittelyyn ja prosessointiin. Ohjelma soveltuu erinomaisesti myös 3D-maatutkadatan käsittelyyn.

Käyttöliittymä yhdistää videon, pistepilven, maatutkan, pintatiedon, kartan ja pp-laitetiedon

Näkymä esittää joitakin tieanalyysin peruselementtejä; video ja urakartta esittävät pinnan kuntoa, maatutka ja pudotuspainolaite rakenteiden kuntoa. Pistepilvi mahdollistaa tiegeometrian nopean hahmottamisen. Uraisuustieto ja lasketut rakennekerrosten moduuliarvot on myös esitetty pistepilvessä.

Road Doctor® 3 -moduulit

GPR-moduuli

GPR-moduuli on tehokas työkalu maatutkan käyttäjille, jotka haluavat nopeasti tulkita ja analysoida maatutkadataa. Sillä on mahdollista käsitellä myös ilmavasteantenni- ja 3D-tutkadataa. GPR-moduuli on myös lähtövaatimuksena ”Rock” ja ”Concrete” -moduuleille. Moduuli on suunniteltu käsittelemään myös hyvin laajoja tutka-aineistoja ja isoja projekteja, joissa voi olla jopa tuhansia kilometrejä dataa. Nopean ajovirta tyylisen linkitysoperaation avulla voidaan automatisoida aikaa vievä datan paikannus, alkuprosessointi ja linkkaus. Manuaalinen ja osaksi automattinen tulkinta toimivat myös topografian näytöllä ollessa, mikä tekee työkalusta hyödyllisen myös esimerkiksi geologeille.

Diagnostics-moduuli

Diagnostiikka-moduuli sisältää joukon työkaluja tiedatan automaattiseen ja käsin tehtävään analyysiin. Moduuli on suunniteltu erityisesti tieinsinööreille, jotka haluavat verrata eri vuosilta olevaa mittausaineistoa toisiinsa ja tehdä niiden perusteella esimerkiksi rakenteiden elinaika- ja kantavuuslaskelmia ja ennusteita.

Design-moduuli

Suunnittelumoduuli sisältää työkaluja, joiden avulla tieinsinöörit voivat tehdä nopeasti rakenteen parantamisen suunnittelua ja arvioida ja laskea uuden suunnitellun rakenteen kantavuutta.

Surface Analysis -moduuli

Surface analysis eli pinta-analyysi -moduuli on tarkoitettu laserkeilain- ja kiihtyvyysanturimittausaineiston käsittelyyn. Se sisältää hyvät työkalut päällysteen pinnan ja rakenteiden laadun analyysiin. Mukana olevilla operaatioilla voidaan laskea myös tien pituussuuntainen epätasaisuus (IRI) ja tien uraisuus. Ajovirtana tapahtuva tietojen linkkausoperaatio yhdistää nopeasti Road Doctor Survey Vanillä mitatut laserkeilain-, kiihtyvyysanturi-, GPS-, ja videotiedot eri projekteihin. Samalla ohjelma laskee aineistosta IRI- ja uraisuusarvot.

Concrete-moduuli

Concrete-moduulin avulla voidaan paikantaa betoniraketeista kuten silloista ja betonilattioista- tai seinistä poikkeavia kosteuksia tai halkeamia. Operaatio käyttää hyväkseen maatutkadatan heijastusamplitudi ja taajuusanalyysiä. Tätä työkalua ja sen tuloksia voi esimerkiksi siltainsinööri käyttää sillan kunnon arvioinnissa.

Rock-moduuli

Rock-moduuli on suunniteltu erityisesti kallion räjäytysvauriovyöhykkeen (EDZ) syvyyden arviointiin. Menetelmä perustuu korkeataajuisen maatutka-antennin heijastedatan taajuus- ja amplituditiedon analyysiin. Työkalu helpottaa kalliotilojen seinien, lattian ja katon eheyden ja vakauden tutkimusta. Työkalua voidaan käyttää myös minkä tahansa maatutkadatan taajuussisällön analysointiin.

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com